fbpx

Gebruikersvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Phood Community Farm

1. Voorwaarden

Door deze website te bezoeken en het platform te gebruiken, toegankelijk via https://phoodfarm.org en sub domein https://member.phoodfarm.org, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de overeenkomst met alle toepasselijke lokale wetten. Als u het niet eens bent met een van deze voorwaarden, is het helaas niet mogelijk deze website en platform te bezoeken of bij te dragen aan de gemeenschap. Het materiaal op deze website is beschermd door het auteursrecht en het merkenrecht.

2. Lidmaatschap

Als lid van de Phood Community Farm dat deelneemt als Community Farmer of Community Shopper (vanaf hier aangeduid als lid) stemt u in zich te houden aan de gebruiksvoorwaarden. Leden kunnen ervoor kiezen om deel te nemen als Community Farmer of als Community Shopper. Community Farmers en shoppers kunnen ervoor kiezen om lid te worden door zich aan te melden via member.phoodfarm.org. Community Farmers verplichten zich om 6 uur per maand mee te helpen en te leren op de lokale Phood-landboerderij. In ruil hiervoor ontvangt de Community Farmer een groentepakket tegen zeer gunstige prijzen. Elke week of om de week (op basis van het gekozen abonnement) haalt het lid zijn/haar Phood Farm Box op of wordt de Phood Farm Box bezorgd door Phood Farm (ook op basis van gekozen abonnement). Phood Farm verbindt zich ertoe de Phood Farm Box op een samen met het lid overeengekomen dag en tijd beschikbaar te stellen. Dit moment wordt aangegeven in het Phood Community Farm platform onder het phoodbox tabje. De verantwoording van het op de aangegeven dag en binnen de juiste tijden ophalen van de Phood Farm Box ligt bij het lid. Phood Farm is niet verplicht om een niet opgehaalde Phood Farm Box opnieuw klaar te maken. Het lid stemt in om 48 uur voor de geplande levering of ophaling van de Phood Farm Box eventuele wijzigingen door te voeren. Dit kan via het platform onder het ‘Phoodbox’ tabje in het account van het lid. 

Beide deelnemers (farmer of shopper) zullen betalingen verzenden via automatische terugkerende betalingen via SEPA Direct Debit of Credit Card incasso, geïnitieerd vanuit onze betalingsverwerking geleverd door Stripe. Door zich aan te melden als lid voor de wekelijks terugkerende betalingen, stemmen deelnemers ermee in zich voor minimaal 1 maand aan te melden, voordat ze het lidmaatschap en de wekelijkse betalingen op wekelijkse basis kunnen stopzetten. Dit om de energie, tijd en kosten van onboarding van het lid te garanderen. Leden die zich jaarlijks aanmelden kiezen dit uit eigen overweging en hebben gedurende deze periode geen recht op restitutie. Leden kunnen op elk moment upgraden of downgraden naar andere hoeveelheden of van ‘Farmer’ naar ‘Shopper’. Het stoppen van een lidmaatschap kan worden gedaan via het account in het platform op member.phoodfarm.org. Phood Farm zal dit rechtstreeks ontvangen. Phood Farm behoud het recht een lidmaatschap te beëindigen als hiervoor gegronde redenen zijn.

Indien door Community Farmers structureel de uren niet (kunnen) worden volbracht, krijgen Community Farmers de kans om over te stappen als Community Shopper. Indien daarmee niet ingestemd wordt en dus niet voldoen wordt aan de voorwaarden voor Community Farming, behouden we het recht het lidmaatschap te ontbinden. In goed overleg is input werktijd wel te verschuiven naar andere momenten of flexibel in te richten.

3. Belofte van levering

Stichting Phood Farm als Phood Community Farm belooft alles in het werk te stellen om de waarde van de producten te leveren die op hun website worden vermeld bij het aanmelden. Indien zich echter onvoorziene milieu- of externe uitdagingen voordoen waarop Phood Farm niet is uitgerust, behoudt zij zich het recht voor om Phood Farm Boxen tijdelijk onder de aangegeven waarde te leveren. Dit zal in een later stadium worden rechtgezet of de waarde zal bij wijze van compensatie op een andere manier worden geleverd. Phood Farm zal de verloren waarde in goederen of producten compenseren, direct of in een later stadium. Wanneer zich onvoorziene uitdagingen voordoen waardoor levering minder is dan gepland, wordt dit goed gedocumenteerd en tijdig rechtgetrokken. Wanneer zich mogelijk rampzalige gebeurtenissen voordoen die het vermogen van Stichting Phood Farm om producten te leveren zouden beperken, behoudt Phood Farm zich het recht voor om het lidmaatschap uit eigen initiatief te sluiten en worden de betalingen stopgezet.

4. Gebruiks licentie

Er wordt toestemming verleend om tijdelijk één exemplaar van het materiaal op de website van Stichting Phood Farm te downloaden voor persoonlijke, niet-commerciële tijdelijke weergave. Dit is het verlenen van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet:

– De materialen wijzigen of kopiëren;
– De materialen gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning;
– Proberen om software op de website van Stichting Phood Farm te reverse-engineeren;
– Alle copyright- of andere eigendomsaanduidingen van de materialen verwijderen; of
– Het overdragen van het materiaal aan een andere persoon of het “spiegelen” van het materiaal op een andere server.

Hierdoor kan Stichting Phood Farm worden beëindigd bij overtreding van een van deze beperkingen. Bij beëindiging wordt uw kijkrecht ook beëindigd en dient u alle gedownloade materialen in uw bezit te vernietigen, ongeacht of deze in gedrukte of elektronische vorm zijn.

5. Disclaimer

Al het materiaal op de website en platform van Stichting Phood Farm wordt geleverd “zoals het is”. Stichting Phood Farm geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en ontkent daarom alle andere garanties. Verder doet Stichting Phood Farm geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar website of anderszins met betrekking tot dergelijk materiaal of sites die aan deze website zijn gelinkt.

6. Beperkingen

Stichting Phood Farm of haar leveranciers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat tijdens het werken op het buitenterrein of die ontstaat door het gebruik of de onmogelijkheid om de materialen op de website van Stichting Phood Farm te gebruiken, zelfs niet als Stichting Phood Farm of een gemachtigde vertegenwoordiger van deze Website mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. In sommige jurisdicties zijn beperkingen van impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor incidentele schade niet toegestaan. Deze beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

7. Revisies en fouten

Het materiaal op de website van Stichting Phood Farm kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Stichting Phood Farm zal niet beloven dat het materiaal op deze Website juist, volledig of actueel is. Stichting Phood Farm kan het materiaal op haar Website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Stichting Phood Farm doet geen enkele belofte om materialen te vernieuwen.

8. Links

Stichting Phood Farm heeft niet alle sites die aan haar website zijn gekoppeld via links beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. De aanwezigheid van een link impliceert geen goedkeuring door Stichting Phood Farm van de site. Het gebruik van een gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.

9. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site

Stichting Phood Farm kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website te allen tijde wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de huidige versie van deze gebruiksvoorwaarden. Bij grote wijzigingen zullen wij deze mededelen.

10. Uw Privacy

Lees ons privacybeleid voor meer informatie over dit onderwerp.

11. One + One = Tree producten

De “aankoop” van een boom via https://phoodfarm.org/one-plus-one-is-tree/ bij Phood Farm heeft een symbolische en sponsorende aard. Dit houdt in dat kopers niet de feitelijke eigenaars worden van de boom. In plaats daarvan dragen zij bij aan de aanplant, het behoud en de verzorging ervan. Hoewel de koper op symbolische wijze verbonden is aan de boom, zijn er geen verdere rechten aan deze verbinding verbonden.

Eigendom en Zorg: De volledige verantwoordelijkheid voor het onderhoud en de zorg van de boom berust bij Phood Farm. Kopers erkennen dat zij bij aankoop geen eigendomsrechten op de boom verkrijgen. Het is niet toegestaan om zonder overleg tijd door te brengen bij de boom op de locatie waar deze is geplant.

Het aanschaffen van een boom via https://phoodfarm.org/one-plus-one-is-tree/ verleent de koper geen rechten, claims of belangen met betrekking tot de boom. Kopers kunnen geen rechten ontlenen aan het eigendom, gebruik of beschikking van de boom.

Door een boom te “kopen” via https://phoodfarm.org/one-plus-one-is-tree/, stemt de koper in met en accepteert hij/zij deze voorwaarden volledig.

12. Toepasselijk recht

Elke claim met betrekking tot Stichting Phood Farm (Website) wordt beheerst door de wetten van NL, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.